Čiernym barónom kvôli zlému kádrovému posudku

Príslušníci pomocných technických práporov. Dostali sa sem automaticky ľudia nepohodlní vtedajšiemu režimu, ako napríklad kňazi, študenti teológie a iní. Slúžili bez zbrane a ľahko rozoznateľní boli kvôli čiernym výložkám na uniformách. Odtiaľ je nakoniec odvodené ich pomenovanie Čierni baróni.   bartek_foto.jpg

Nástup na vojnu – odvelenie k PTP
Môj nástup na vojenskú prezenčnú službu sa uskutočnil 30. 10. 1952. Pri hromadnom nástupe sa sústredilo v Bratislave na Českej ulici niekoľko sto brancov. Tu ma jeden z dôstojníkov rozhlasom vyzval, aby som sa dostavil do kancelárie. Tam mi odovzdal vojenský rozkaz s tým, aby som sa do 20 hodiny hlásil na 67. prápore PTP v Zděchoviach u Přelouče. Prečo sa tak stalo a len mne jedinému, som sa doteraz nedozvedel. 

V mojich písomných dokladoch uložených vo Vojenskom archíve v Trnave je uvedené, že som základný vojenský výcvik vykonával so zbraňou. Toto tvrdenie je nepravdivé. Každý vojak vie, že po nástupe na vojenskú prezenčnú službu musí absolvovať základný výcvik, v ktorom sa učí správne pochodovať, robiť obraty a podobne. A zbraň dostávajú vojaci až po vykonaní prísahy. Tento „prijímač“ trval za mojich časov jeden mesiac.

Príslušníci PTP do styku so zbraňou nikdy neprišli a ani v ich objektoch sa zbrane nenachádzali. Veď boli politicky nespoľahliví! Mojou zbraňou po celých 25 mesiacov bola zdravotná brašňa, ktorú som nosil na stavbách a v bani a neskoršie krompáč a lopata!

Po výcviku za zdravotníka
Po základnom výcviku ma vyslal veliteľ práporu major Kadeřábek do zdravotného kurzu s cieľom, aby som po jeho ukončení mohol na stavbách i bani ošetrovať príslušníkov PTP, ktorí na týchto pracoviskách pracovali. Návrh na moje vyslanie do zdravotného kurzu dal lekár v hodnosti major, ktorý pôsobil na prápore. Vybral sa preto, že som sa na gymnáziu učil latinčinu, ktorá sa v lekárskej praxi dodnes používa. Za výborný prospech ktorý som dosiahol na prvej previerke som dostal hodnosť slobodníka.

Po absolvovaní zdravotného kurzu som bol ako zdravotný inštruktor zaradený na výstavbu vojenských kasární v Českej Třebovej, v bani URX Ostrava a na stavbe vojenských bytov v Kolíne nad Labem.

Moja práca zdravotného inštruktora u roty spočívala v kontrole bezpečnosti práce priamo na stavbe a ľahšie ošetrovanie na pracovisku. Vo vážnejších prípadoch som sprevádzal príslušníkov do vojenských zdravotných stredísk a do vojenských nemocníc. Priamo pri rote, kde bolo ubytovaných cca 100 príslušníkov PTP ošetrovňa nebola zriadená.

Za dobre vykonávanú prácu zdravotného inštruktora na stavbe a v bani som bol povýšený na desiatnika. Za môjho pôsobenia sa na pracoviskách nestal žiaden smrteľný alebo ťažký úraz. Na pracoviská som nastupoval spolu s ostatnými príslušníkmi PTP. Mojou zbraňou bola zdravotná brašňa a záznamník, kde som si denne zapisoval zistené nedostatky na pracoviskách.

Vedúci kultúrneho krúžku v PTP – za najlepší kultúrny program sme dostali televízor
Veliteľ roty na stavbe vojenských bytov v Kolíne n/L poručík Kabrhel ma v apríli 1954 poveril zriadiť kultúrny krúžok. Prihlásilo sa 25 príslušníkov roty. Pod mojím dozorom sme nacvičovali ľudové tance (sotiš, čardáš, mazúrku a ďalšie), jednoaktovky a spevy. Do krúžku sme privzali pracovníčky z textilnej fabriky, aby súbor bol kompletný.

Vystupovali sme s naším programom vo vojenských útvaroch v blízkom okolí (Čáslav, Pardubice) a po okolitých dedinách. V súťaži o najlepší kultúrny program v rámci práporu, v ktorom pôsobilo päť kolektívov sme sa umiestnili na prvom mieste a ako odmenu sme dostali televízor. Za tento úspech som bol povýšený do hodnosti čatára.

Koncom júla 1954 som sa dostal pri kontrole vojenskej kuchyne, (odobral som malé množstvá jedla podávaného k obedu mužstva), do kontroverzie s čatárom ašpirantom - lekárom. To malo za následok, že už na druhý deň ma veliteľ práporu 67. major Kaderábek pred veliteľom roty degradoval na obyčajného vojaka. Strhol mi z uniformy výložky a poslal na pracovisko kopať základy.

Táto udalosť však nie je v mojom spise vo Vojenskom archíve vôbec zaznamenaná. Pripomínam, že som bol najstarším príslušníkom roty, starší, ako jej veliteľ. Možno aj to zohralo určitú negatívnu roľu pri jednaní s vyššou funkciou ako som bol ja.

Rudolf Michalka, zástupca kancelárie ministra obrany SR vo svojom liste zo dňa 16. mája 2006 mi píše, že občania, ktorí vykonávali vojenskú službu vo vojenských útvaroch PTP boli do nich zaradení z dôvodu politickej nespoľahlivosti.

Prečo ma zaradili do PTP dodnes neviem
Boli v nej zaradení aj odborníci napr. z oblasti baníctva, stavebníctva, ale aj niektorí sociálne neprispôsobiví občania a tiež občania nedodržiavajúci niektoré vtedy platné právne normy. Pýtam sa: keď som bol akože politicky spoľahlivý, do ktorej skupiny som patril? Ako si mám vysvetliť jeho vyjadrenie v liste, že je možnosť ma pokladať za politicky spoľahlivého?

Na túto otázku som nedostal žiadnu odpoveď od zodpovedných pracovníkov na Oddelení vojnových veteránov a vydávania osvedčení, Marianská č. 1. Bratislava, vedúci Ing. Daniel Kostra. Na tomto oddelení mi pracovníci odporúčali, že keď im donesiem písomné potvrdenie, že som bol v rokoch 1952 - 1958 politicky nespoľahlivý, že mi uznajú moje nároky na finančné odškodnenie.

Im nestačí doklad č. 1 uvedený v prílohe, ktorý mi na oddelení vystavili a zaslali.

Pýtam sa: Aký bol dôvod môjho zaradenia na výkon vojenskej služby do PTP? Vyššie menovaný ma informuje, že dôvod môjho zaradenia do PTP nie je v mojom spise uvedený. Prečo? Kto si nesplnil svoje povinnosti? Za to ja mám teraz niesť následky? Prečo to ostatní príslušníci, o ktorých viem, že vedia dôvod ich zaradenia PTP majú. Uvedený príklad to jednoznančne potvrdzuje.

Príslušník PTP Bohumil Vavrinec (pozri prílohu č. 11) bytom Žarnovica, má vo svojom archívnom spise „Evidenčný list branca“ uvedenú doložku, ktorú napísal škpt. Gubala a v ktorej je uvedené, prečo bol údaj „predurčený pre letectvo“ preškrtnutý a napísané PTP.

Zástupca kancelárie ministra obrany SR mi v liste ďalej oznamuje, že dôvod môjho prevelenia pri nástupe brancov 30. 10. 1952 nie je v mojom spise uvedený. A tu znova kladiem otázku: Prečo? Za lajdáckosť niektorého dôstojníka mám zostať nečinný?

Ďalej vo svojom liste uvádza, že v súčasnosti už nie je možné (po vyše 52 rokoch) skúmať dôvody určujúce vojenskú kvalifikáciu na zaradenie do PTP. Pýtam sa znova: prečo nie sú v mojom spise uvedené?

Ako môže pisateľ listu tvrdiť, že podľa záznamov v mojom osobnom archívnom spise nebola preukázaná moja politická nespoľahlivosť ako dôvod môjho zaradenia na výkon vojenskej služby v PTP a podľa niektorých v zmysle vykonávajúcej smernice k zákonu č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách ma zaraďujú do kategórie osôb, na ktoré sa mimosúdne rehabilitácie nevzťahujú. Ako jeden z dôvodov vo svojom zdôvodnení uvádzajú vo svojom liste zo dňa 30. mája 2006 okrem iného, že som sa zúčastňoval dlhodobých brigád a aj preto som politicky spoľahlivý. Toto je výmysel príslušníka vojenského útvaru. Čestne prehlasujem, že som sa žiadnych dlhodobých ani krátkodobých brigád ani raz nezúčastnil! Odkiaľ to autor môjho spisu získal podklady, ktoré sú úplne vymyslené!

Upozornenie
Ministerstvo obrany SR, oddelenie vojnových veteránov a vydávania osvedčení, Bratislava, Marianská 1 na moju žiadosť mi 1. 11. 1991 vydal „Potvrdenie vojenskej správy o mimosúdnej rehabilitácii podľa zákona č. 87/1991 Zb.“ V tomto dokumente sa potvrdzuje, že som bol od 30. 10. 1952 do 30. 11. 1954 zaradený do PTP a to konkrétne do práporu 67 PTP Zdechovice u Přelouče.

Ten istý orgán vo svojom liste zo dňa 14. 12. 2004 mi oznámil, (príloha č. 9) že mojej žiadosti o vydanie potvrdenia o zaradení na výkon vojenskej služby do PTP ako politický nespoľahlivej osoby podľa § 18 ods. 1 zákona č. 87/1991 Z. o mimosúdnych rehabilitáciách, že nevyhovuje. Dôvody, ktoré sú v liste uvedené nie sú pravdivé ev. chýbajú. Totoí považujem z mojej strany za urážajúce. Nosenie čiernych výložiek bez označenia, ktoré museli nosiť PT-páci a teda aj ja, ma v tých časoch degradovalo i spoločensky.

Sociálna poisťovňa mi listom zo dňa 20. 1. 2005 oznámila, že na základe oznámenia Vyššieho doplňovacieho veliteľstva rehabilitačnej komisie PTP (čo je ten istý orgán ako Oddelenie vojnových veteránov a vydávanie osvedčení, Bratislava, Marianská 1) za obdobie od 30. 10. 1952 do 30. 11. 1954 svojím rozhodnutím zo dňa 10. 11. 1954 som vykonával v technickom prápore a teda nie v PTP a to sa neodškodňuje. Na základe tohoto rozhodnutia mi Sociálna poisťovňa svojim rozhodnutím č. 260 819 7710 zo dňa 19. 11. 1992 upravila starobný dôchodok na základnú výšku. Starobný dôchodok mi znížila o 36 korún, ktoré som dostával ako príslušník PTP!

Dôvodom bol asi zlý kádrový posudok z Nemšovej
Od ukončenia služby v PTP, t. j. po celých 53 rokov, ktoré uplynuli, som presvedčený, že dôvodom môjho zaradenia do PTP bolo hodnotenie (kádrový posudok) dedinskej organizácie KSS v mojom rodisku Nemšová. Po ukončení vysokej školy som 1. 9. 1951 nastúpil na Ústav zdravotnej štatistiky v Bratislave, Bosákova ulica (dnešná Pribinova). Odtiaľ som bol 1. apríla 1952 preradený na Povereníctvo zdravotníctva na oddelenie štatistiky.

Hneď prvý deň pri mojom nástupe ma dal zavolať hlavný kádrovník a vyzval ma, aby som okamžite opustil budovu. Ako príčinu uviedol, že mám v rodine rehoľnú sestru a strýka katolíckeho kňaza slúžiaceho na biskupskom úrade.

Je nebezpečie, že prostredníctvom týchto osôb budem posielať štatistické údaje do zahraničia nepriateľom nášho socialistického zriadenia. Pritom hrubou palicou búchal po stole a na mňa kričal. Potom som sa vrátil na pôvodné pracovisko so súhlasom riaditeľa Dr. Straku a 30. 10. 1952 som nastúpil do PTP.

Pripomínam, že v tých istých mesiacoch v roku 1952 bolo na základe kádrových posudkov ZO KSS v Nemšovej zaradených do PTP 13 brancov. Ako príčiny ich zaradenia boli uvádzané, že sú to synovia kuľakov, živnostníkov a pod. Osobne som sa v rodisku presvedčil, že všetci 13 sú uvádzaní ako politický nespoľahliví a sú finančne odškodňovaní. (A. Patka, I. Daňo a ďalší).

bartek1.jpg

bartek1A.jpg

Ing. Karol Bartek, Bratislava
© 2007 Petit Press. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.

[25. 7. 2007 17:21:20]

Súvisiace články:Najnovšie príspevky